แผนผังรายชื่อแพทย์

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์

กลุ่มงานการแพทย์

นางธิดารัตน์ ไสยแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสินีนาฏ บุญล้อม

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวดวงพร ภู่ร้อย

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายสิริวุฒิ กิตติโพธินันท์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวจิระพรรณ ผดุงกาญจน์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวหทัยทิพย์ ภู่โชติ

ทันตแทพย์ชำนาญการ

นางสาวศิริณา บริรักษ์ธนกุล

ทันตแพทย์ชำนาญการ

นายธิปก เลาหอารีดิลก

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ