Avatar

ผู้บริหารหน่วยงาาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ยุทธศาสตร์

ประมวลจริยธรรม

ข้อบังคับสำนักงาน

จรรยาบรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล(ตำแหน่ง พนักบริการ(ขับรถยนต์))

+ รับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคล(ขับรถยนต์)

+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

+ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

+ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย