Avatar

ผู้บริหารหน่วยงาาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ยุทธศาสตร์

ประมวลจริยธรรม

ข้อบังคับสำนักงาน

จรรยาบรรณ

(ITA)/EB1-26 ( ปี2563)

+ ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

+ ดัชนีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

+ ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

+ ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

+ ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป