Avatar

ผู้บริหารหน่วยงาาน

นโยบายของผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ยุทธศาสตร์

ประมวลจริยธรรม

ข้อบังคับสำนักงาน

จรรยาบรรณ

(ITA)/EB1-24 ( ปี2564)

+ ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน
ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลทั่วไป