โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
มอบประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาสพติด แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี แพทย์หญิง ธิดารัตน์ ไสยแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
และนายชัยวัฒน์ เพชรสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร
ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ฮิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


ออกแบบโดย dsite.in.th